ตราสัญลักณ์

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ความหมาย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

                    ตราประจำมหาวิทยาลัย นั้น เป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมี พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้อมรอบด้วย ดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมี พระมหาพิชัยมงกุฎ ที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง บรรดาคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ตราสัญลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(แบบมีตัวอักษรชื่อคณะฯ)

ตราสัญลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(แบบมีตัวอักษรชื่อคณะฯ)